Échte duurzaamheid zonder energie-armoede

 

Wat is er aan de hand?

De energiesector is de meest vervuilende sector ter wereld. Het veroorzaakt driekwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Maar het huidige stadsbestuur maakt het er niet beter op - met symbolische windturbines, datacenters en biomassa. ST3M staat voor een pragmatische energietransitie op basis van gezond verstand. Met voldoende groen en schone lucht om in te ademen. 

Onze economie moet omgebouwd worden naar een echt duurzaam systeem. We moeten CO2-uitstoot tegengaan en fossiele brandstoffen snel afbouwen. ST3M maakt verantwoorde keuzes voor de energietransitie in samenhang met de leefomgeving, het stedelijk klimaat, recreatiebehoeften, sociale ongelijkheid,  natuur en biodiversiteit.

Wij vinden dat de klimaatcrisis en de problemen in de energietransitie voortkomen uit een fundamentele fout in ons belastingsysteem. Dat betekent dat we onderaan moeten beginnen: met de manier waarop we met grondstoffen en fossiele energie omgaan en de regels waaraan de markt moet voldoen.

De huidige bestuurders in Den Haag en in Amsterdam beperken zich tot miljardensubsidies voor dezelfde monopolisten die aan de wortel van de klimaatcrisis staan. Maar de energietransitie moet beginnen met beperken van energiegebruik en het correct doorbelasten van grondstoffen en milieuschade aan de industrie.

De gemeente hanteert daarnaast boekhoudkundige trucs om CO2-uitstoot uit de eigen administratie weg te laten. Bijvoorbeeld: bij afvalverbranding wordt alle uitstoot toegerekend aan de stroomopwekking, terwijl maar 25% van de hitte voor stroomproductie wordt gebruik. Bij de door aardgas aangedreven energiecentrale wordt dezelfde truc toegepast. En bij de verbranding in biomassacentrales wordt de uitstoot in het geheel niet meegerekend. Hierdoor lijkt het alsof de gemeente aan de klimaatdoelen voldoet maar het tegendeel blijkt waar.

Omdat de huidige coalitie ervoor gekozen heeft dat de stad in 2040 van het gas af moet (10 jaar eerder dan Nederland als geheel), worden de bewoners met een groter probleem opgezadeld dan nodig is. Grootschalige isolatie van woningen kost tijd en vervangende verwarmingstechnieken zoals bodemenergie en warmtepompen zijn nog niet zodanig voldragen dat deze meteen op grote schaal kunnen worden toegepast. Het huidige bestuur kiest daarom voor hoog temperatuur-warmtenet, maar dat wordt gestookt op vervuilende en natuurschadelijke biomassa. De energierekening van Amsterdammers blijft ondertussen stijgen.

Wat stellen wij voor?

 • ST3M kiest voor oplossingen die ten goede komen aan mens, dier en natuur. 

 • Grootschalige Isolatie (ook in oude gebouwen en woningen) en zonnecellen op gebouwen brengen de energierekening direct omlaag. Te snel van het gas af, zonder goede (duurzame en betaalbare) alternatieven en continuering subsidiëring monopolisten zorgen daarentegen voor energiearmoede.

 • De energietransitie begint met een eerlijke CO2-boekhouding. Biomassa telt voor ST3M niet als duurzame of hernieuwbare energie. Het leidt tot structurele ontbossing in Europa en daarbuiten. Ook de uitstoot van Schiphol en biomassacentrale in West (AEB) moeten worden meegerekend voor de gemeentelijke CO2-uitstoot. Geen boekhoudkundige trucs meer;

 • De Amsterdamse bijdrage aan energieopwekking moet passen bij de ruimtelijke eigenschappen van de stad: we hebben hier enorm veel daken voor zonnepanelen, en maar weinig ruimte voor windturbines.

 • Investeer niet alleen in materiaal maar ook in mensen: wij willen een grootschalig crisisplan voor de scholing van technisch personeel voor een verstandige en duurzame energie-sector. Amsterdam maakt met het MBO een plan voor groene banen voor jonge mensen.

 • Aardgas is een schonere brandstof dan biomassa. Daarom hoeft de stad niet noodzakelijkerwijs in 2040 aardgasvrij te zijn. Wel is van belang dat er structureel wordt ingezet op investering in isolatie, innovatie en onderzoek. Amsterdam moet ervoor pleiten om de stimuleringssubsidies SDE opnieuw te bekijken: stoppen met SDE voor biomassa en het vrijgekomen budget benutten voor echt duurzame alternatieven zoals isolatie, energiereductie icm CO2-emissievrije technologieën voor hernieuwbare energie, zoals zon wind, water en bodem-energie

 • Grootschalige stadswarmte is niet meer van deze tijd. ST3M kiest voor investeringen in kleinschalige initiatieven met een grote impact, op buurtniveau.

 • De stad moet een duurzame bedrijfsvoering gaan voeren, van OV tot energieverspreiding van water- tot afvalbeheer

 • Vervang alle straatverlichting naar Led, met lichtsensoren in alle gemeentelijke kantoren

 • Samen met omringende gemeenten staan we voor krimp van Schiphol, wij richten ons op max 300.000 vluchten per jaar. Bovendien stoppen we met alle nachtvluchten en verminderen we korte vluchten.

 • Om Amsterdammers te helpen met verduurzamen, moet er een klimaatfonds komen. Daarmee financieren we groene initiatieven van bewoners, organisaties, startups en andere bedrijven. Daarnaast kan de gemeente groene investeringen met belastingkortingen stimuleren, bijvoorbeeld via de onroerendezaakbelasting (OZB) of de leges. We verlagen BTW op bedrijven die reparaties verrichten of op andere wijze bijdragen aan de circulaire economie.

 • We doen alles wat we kunnen binnen de gemeentegrenzen om het plaatsen van zonnepanelen op daken aantrekkelijk te maken voor burgers en voor bedrijven. Samen met omringende gemeenten werken we aan geluidsschermen voor snelwegen met daarop zonnepanelen.

 • Oplossingen voor duurzaamheid nemen we samen met de bewoners. Dat vergt gezamenlijke flexibiliteit en inventiviteit van zowel gemeente, inwoners, als werkgroepen.

 

meer info: 'Eerlijke energietransitie'

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !