Onderwijs: kleinschalig en menselijk

 

Wat is er aan de hand?

ST3M wil investeren in goed onderwijs, voor persoonlijke groei en ontplooiing voor álle kinderen. Wij geloven daarbij in de menselijke maat. Kinderen zijn uniek en zijn onze beste investering in de toekomst en hebben daarom recht op onze aandacht. De menselijke maat verdient onze prioriteit bij het doen van investeringen. Kleinschaligheid is overal goed voor: leerprestaties, veiligheid, en plezierig naar school gaan, voor leraar en leerling.

De segregatie in het stedelijk onderwijs vinden we een onwenselijke ontwikkeling, zowel de etnische als economische segregatie. Kinderen zouden op school in een leergemeenschap moeten kunnen functioneren die een afspiegeling is van een inclusieve en diverse samenleving, naar afkomst,
cultuur en niveau. De overheid moet scholen belonen/stimuleren om kinderen met een lagere sociaal-economische afkomst kansen te bieden hun startpositie te verbeteren.

Het lerarentekort is daarnaast een grote bedreiging voor goed onderwijs in onze stad. Het belangrijk dat leraren graag in de stad willen werken en daar ook kunnen wonen.  Wij willen daarom voorrang voor leraren die in de stad werken bij huisvesting in de stad. Als huisvesting in de stad niet tot de mogelijkheden behoort dan is er een volledige vergoeding van reiskosten en eventueel ook parkeervoorziening.

Onze schoolgebouwen zijn deels verouderd, met betegelde speelplaatsen en noodlokalen, terwijl een groen en bebost schoolplein voor een kind veel uitdagender is. In veel schoolgebouwen, vooral in het primair onderwijs, is ventilatie nog steeds een probleem. Ook in verband met coronabesmettingen is goede ventilatie van groot belang.

Vrije schoolkeuze in het basis en het middelbaar onderwijs staat voor ons voorop. De loting/matching voor de scholen voor het middelbaar onderwijs staat op gespannen voet met de vrije keuze in het onderwijs.

 

Wat stellen wij voor?

 

  • De gemeente moet niet streven naar fusies van scholen en schaalvergroting, maar juist naar schaalverkleining. 

  • Voorrang bij huisvesting voor docenten die in Amsterdam werken. En volledige vergoeding van reiskosten/parkeerkosten voor docenten die buiten Amsterdam wonen maar in het Amsterdamse onderwijs werken.

  • Ook bij schoolkeuze kiest ST3M voor de menselijke maat: meer samenwerkingsverbanden tussen scholen, die de overgang van de basisschool naar de middelbare school verzachten. Kinderen wat meer tijd gunnen alvorens een keuze te maken voor een vervolgniveau, als dat nodig is. En een mengeling van scholengemeenschappen, categorale scholen, en eventueel nieuwe leerconcepten, naar de behoefte van elk kind.

  • Om segregatie tegen te gaan moeten de tijdelijke APCG-gelden worden omgezet naar structurele bijdragen.

  • Scholen met brede brugklassen en uitstel van keuze verdienen extra ondersteuning. Voor kinderen met een minder kansrijke sociaal-economische achtergrond moet de toegang tot flankerend onderwijs (bijlessen, examentrainingen, huiswerkbegeleiding) laagdrempelig worden gemaakt. De gemeente stimuleert deelname aan de Stadspas onder instellingen die huiswerkbegeleiding geven.

  • Schoolgebouwen moeten flexibel worden ingezet zodat er als een groot aanbod is van kinderen gemakkelijk en snel lokalen aan een school kunnen worden toegevoegd en in tijden van minder kinderen tijdelijk een andere functie kunnen krijgen. Hiermee wordt voorkomen, dat bij vergrijzing schoolgebouwen definitief worden afgestoten en er een lokaaltekort ontstaat bij weer groeiend leerlingenaantal. Wij voorzien schoolgebouwen van ruimtes voor naschoolse activiteiten, kinderopvang, sportvoorzieningen of kunstzinnige vormen. Maar ook stilteruimtes voor kinderen die passend onderwijs krijgen. Op die manier creëren we duurzame en gezonde scholen en kunnen we flexibel omgaan met schoolgebouwen, omdat ruimte in de school voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. 

  • ST3M investeert in groene schoolpleinen, liefst met een moestuin en buitenlokalen. Wij verbeteren de ventilatie van schoolgebouwen, vooral voor primair onderwijs

  • De gemeente dient nauwlettend toezicht te houden op de financiën van de stichtingen waarin het openbaar onderwijs is ondergebracht. Daarbij zal vooral gelet dat zoveel mogelijk geld aan onderwijs wordt besteed en er zo min mogelijk wordt besteed aan organisatiekosten.

  • Lotingsysteem voor voortgezet onderwijs aanpassen zodat minder leerlingen terecht komen op een school die niet tot hun top-4 scholen van voorkeur behoort.

 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !