Kleinschaligheid terug in de zorg

 

Wat is er aan de hand?

Een van de grootste gevaren voor zorg is het steeds verder oprukkende bureaucratisering. Als de toegang tot de zorg niet functioneert, bestaat de neiging er maar weer een nieuwe samenwerkingslaag tussen te schuiven. Een voorbeeld hiervan is het instellen van buurtteams om voor mensen met een zorg- of hulpvraag de drempel lager om aan te kloppen bij de overheid.

Het was goed dat de gemeente de afgelopen periode veel extra geld in de jeugdhulp investeerde, waar het Rijk te weinig geld beschikbaar stelde maar dat kan zij niet onbeperkt blijven doen.  Desondanks liepen de wachtlijsten op door bureaucratisering en de lage salariëring van ‘dure’ specialisten als psychologen.

Wat stellen wij voor?

  • ST3M wil concurrentie op prijs tussen zorgaanbieders tegengaan en inzetten op echte samenwerking tussen alle partijen, in plaats van afschuiven.

  • De administratieve lasten voor zorgverleners moeten ingrijpend worden beperkt. Zelfbeheer en eigenaarschap in de zorg wordt de komende jaren verder uitgebreid.

  • De inzet van ervaringsdeskundigheid wordt regel in plaats van uitzondering. Ervaringsdeskundigen krijgen een professionele stem en rol in het vormgeven en evalueren van de dienstverlening en zorg en zij worden hiervoor betaald.

  • Wij pleiten voor een lange-termijnvisie op gezondheid: gezondheidszorg begint bij preventie. Het stoppen met roken, bevorderen van gezonde leefstijl en gewichtsreductie zijn van belang om de bevolking weerbaarder te maken tegen ziektes. 

  • De voorziening ‘hulp bij huishouden’ wordt waar mogelijk gekoppeld aan ander zorgaanbod, zoals ambulante begeleiding en ondersteuning in het huishouden.

  • Kennis van en begrip voor psychische, psychiatrische en psychosociale problematiek wordt versterkt om stigmatisering tegen te gaan en om mensen sneller de juiste hulp te kunnen bieden. Buurtteams worden goed geïnstrueerd hoe ze psychische problematiek tijdig kunnen signaleren en mensen op de juiste manier doorverwijzen.

  • Cliënten worden vooraf betrokken bij het opstellen van kwaliteitscriteria in het zorg en welzijnsaanbod. Er worden meer kwalitatieve methoden ingezet voor monitoring, en om ‘systeemfouten’ op te sporen. Actieve bewoners worden betrokken bij het volgen van de voortgang en de kwaliteit van de buurtteams.

  • Er is blijvend aandacht nodig voor de positie van mantelzorgers; ondersteuning wordt geboden en uitgebreid waar nodig. Daarbij is er specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers omdat de beschikbare ondersteuning hen niet altijd bereikt. Samen met, onder meer, scholen worden zij beter in beeld gebracht en ondersteund.

 

Documenten

Artikelen

💬 Mail ons!
Een goed idee of suggestie voor verbetering? Stuur deze op naar info@st3m.nl  !