Over st3m

Contact

Gerelateerde organisaties

 

Achtergrond

ST3M

Logo                                     Afbeelding met pijl		Automatisch gegenereerde beschrijving 

Slogan                                 Stem van de stad
                                            Samen met expertise vanuit de grassroots;
Opgericht                             Amsterdam, 30 november 2021
Lijsttrekker                           Fenna Swart
Actief in                                Amsterdam | Nederland
Richting                                Post-liberaal, grassroots gericht, bottom-up, tegenmacht, transparant.
Kernwaarden                        Scherp, ter zake. Moedig, Mondig en Menselijk

  • Scherp: voor terugkeer van debat en dialoog waarin geluisterd wordt naar de grassroots-beweging die overal in de stad, met kennis en expertise, aanwezig en actief is;
  • Ter zake: voor afgebakende bestuurskaders, hervorming van belastingstelsel en overheidsingrijpen in markten die niet goed functioneren:energie, wonen, onderwijs, kunst, cultuur en zorg;
  • Mondig: voor democratie en transparantie en tegen eenzijdig doordrukken van wetten en corruptie in de politiek in het algemeen en mbt de energietransitie in het bijzonder;
  • Moedig; voor lange termijn politiek versus symboolpolitiek en het organiseren van tegengeluid en tegenmacht, Menselijk; Voor gezonde leef- en werkomgeving waarin bewoners zich gehoord en veilig voelen;
  • Menselijk: voor gezonde leef- en werkomgeving waarin bewoners zich gehoord en veilig voelen.

Type                                      Grassroots Democratie. Vanuit het principe om met bewoners
                                               aan de basis van verandering te staan vanuit allerlei activistische bewegingen.                                                                        

                                               De campagne is vanuit onderop georganiseerd op basis van kennis                                                                                                                                         en expertise van burgers vanuit lokale, regionale en (inter)nationale netwerken
                                               via  massamedia versus de traditionele campagne en  
                                               gevestigde politiek;

Website                                 www.st3m.nl

 

Beginselverklaring

ST3M is een nieuwe politieke partij in Amsterdam. De partij is ontstaan vanuit de grassroots beweging in en rond de stad.

 Als Amsterdammers hebben we gezamenlijke belangen, los van links of rechts. ST3M wil betaalbare woningen, een verstandig klimaatbeleid, voldoende groen en schone lucht om in te ademen, en een eerlijke overheid die luistert naar onze wensen en rekening houdt met onze zorgen. Daarom luisteren we naar de stem van de stad.

ST3M staat voor een stadsbestuur dat opkomt voor de eigen inwoners. Een bestuur dat de kerntaken van de overheid competent uitvoert. En dat de teugels in handen neemt in het economische verkeer. Daarom doen wij drie beloften aan onze kiezers:

Wij bedrijven politiek voor het algemeen belang

Sinds het begin van deze eeuw groeit de polarisering en het gebrek aan respect tussen groeperingen. ST3M constateert dat de meeste mensen helemaal geen extreme denkbeelden hebben. De inwoners van Amsterdam willen gewoon behoorlijk bestuur en verstandig lange-termijnbeleid, in plaats van symboolpolitiek en de waan van dag.

Wij bedrijven integere politiek

ST3M wil dat de gemeenteraad van Amsterdam de belangen dient van hun eigen kiezers. Niet de belangen van het grote bedrijfsleven, dat de raadsleden inpalmt. En niet de ambities van landelijke partijen, die zich willen profileren via de gemeentepolitiek. 

ST3M vindt dat de gemeenteraad moet opkomen voor de eigen inwoners. Wij geven Amsterdamse belangen een stem in de raad. Wij willen niet dat politici na hun ambtstermijn het lobbycircuit ingaan. En wij geloven in grassroots-politiek, wij organiseren onszelf lokaal, en zoeken binding bij burgerinitiatieven.

Wij grijpen in als markten niet functioneren

De markteconomie van de afgelopen dertig jaar heeft ons ongekende vernieuwing en voorspoed gebracht. Maar we zien dat er ook allemaal regels zijn losgelaten die bij nader inzien nodig waren voor een leefbare stad. 

De stedelijke overheid heeft genoeg instrumenten om de economie eerlijker te maken. ST3M wil ingrijpen op de woningmarkt; de openbare ruimte en het groen beschermen; het lokale belastingstelsel verduurzamen; het vestigingsbeleid voor bedrijven en hotels vaststellen; onderwijs en zorg eenvoudiger maken; de drugseconomie afremmen; en de activiteiten van digitale platformen reguleren. Op die gebieden moet de overheid niet de markt op zijn beloop laten.

Als de overheid eerlijke kaders vaststelt, kan de marktwerking weer ten dienst komen aan het algemeen belang van mens en milieu.

Waarom en wie

Vanwege de huidige, niet integere bestuurscultuur en de corruptie rondom de energietransitie en biomassa in het bijzonder, stapte Fenns Swart (wetenschapper, activist en publicist Profiel Fenna Swart ), medeoprichter en lijsttrekker van ST3M, in 2019 uit de Amsterdams stadsdeelcommissie GroenLinks Fragment Nieuwsuur Jesse KLaver en Fenna Swart, maart 2021 en richtte Comite Schone lucht op Comite Sschone Lucht op. In 3 maanden tijd was het comite actief op zowel lokaal, regionaal, provinciaal als (inter) nationaal niveau, in een groeiend digitaal netwerk. Maar ook andere bewegingen zoals Windalarm, burgerplatform ism met andere politieke grassrootspartijen zoals Meerbelangen en vele andere bewoners- en actiegroepen komen voort uit dezelfde onvrede met huidige politieke bestuurscultuur. ST3M komt voort uit deze grassroots beweging doordat individuen zich hebben gegroupeerd in een nieuwe politieke partij, ST3M.

Grassroots

De grassrootsbeweging heeft in de afgelopen 4 jaar een centrale rol gespeeld in een gewijzigd politiek landschap door op te treden als kritische schakel tussen politiek, wetenschap, samenleving en industrie, daar waar de reguliere NGO’s het lieten afweten vanwege staatsgebondheid veroorzaakt door belangen en staatfinanciering. Door niet alleen te reageren, maar ook consequent te anticiperen op actuele ontwikkelingen en de boodschap te vertalen naar de samenleving is een groeiend bewustzijn in de samenleving ontstaan over de huidige politieke impasse veroorzaakt door oude politiek en een niet integere bestuurscultuur. ST3M komt voort uit deze grassroots.

Fenna Swart:
            ‘Vanuit onze grassroots hebben we in de afgelopen jaren veel bereikt. Daar waar de huidige  
            politiek de burger links liet liggen, gingen wij de straat op. Tegen de woningcrisis waardoor
            huizen onbetaalbaar worden, tegen windturbines in stadsparken, en tegen de vervuilende  
            biomassacentrales waarvoor Europese bossen gekapt worden. Voor ons is het duidelijk dat
            het Amsterdamse stadsbestuur niet functioneert. Want zijn we nu echt duurzamer geworden?
            Of hebben we meer groen tot onze beschikking? Is de stad veiliger dan 4 jaar geleden? Of de
            lucht schoner? Zijn huizenspeculanten aan banden gelegd? Is de erfpacht begrijpelijker
            geworden? ST3M staat voor een eerlijke energietransitie, en voor voldoende groen en
            schone lucht om in te ademen. ST3M staat voor een gereguleerde woningmarkt, voor behoud
            van sociale huurwoningen en toezicht op vastgoedbeleggers. Want wat zijn we waard als we
            onze grassroots, als we onze betrokkenheid bij de stad laten varen, zodra er verkiezingen
            zijn. We hebben ons georganiseerd vanuit de grassroots omdat we vinden dat er een stem
            mist in de politiek. De stem van de stad’