Sustainable Development Goals (SDG)

Onderwerp

De regering heeft zich gecommiteerd aan de Sustainable Development Goals in 2015 tijdens een bijeenkomst van de VN. In een ronkende speech van Marc Rutte (1) voor de Verenigide Naties.

Partos is een Stichting die zich bezighoudt met SDG's. Zij hebben een SDG-toets toolkit gemaakt:

https://www.partos.nl/publicatie/sdg-toets-toolkit/

De SGD-toets is onderdeel van het Integraal Afwegingskader van de overheid (IAK). Dit is een toetsingskader dat de kwaliteit van beleid en wetgeving moet waarborgen. "Het kabinet gaat het Integraal Afwegingskader (IAK), waar nodig, in lijn brengen met de SDG-ambities. Dit wordt gedaan door de effecten van nieuwe beleids-, wets- en regelvoorstellen op het behalen van de SDGs een zichtbaar onderdeel te maken van het IAK. In het IAK zal daarom extra aandacht worden gevraagd voor de effecten van voorstellen op SDG-terreinen." aldus de Kamerbrief.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving

Het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken heeft een Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving. Dit is een leidraad voor beleidsmakers en schrijvers van wetten. Elk voorstel voor beleid of regelgeving dat wordt voorgelegd aan het parlement moet een adequaat antwoord bevatten op de 7 IAK-vragen: 

  1. Wat is de aanleiding?
  2. Wie zijn betrokken?
  3. Wat is het probleem?
  4. Wat is het doel?
  5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
  6. Wat is het beste instrument?
  7. Wat zijn de gevolgen? 

De Regering commiteerde zich aan dit toetsingskader in het Kabinetsstandpunt over het IAK van 14 april 2011 (Kamerstukken II 2010/11, 29515, nr. 330)

"Het IAK is aangekondigd in een brief van het vorige kabinet als de Nederlandse invulling van een impact assessment, zoals gehanteerd in een aantal Europese landen1. In het IAK is het aantal kwaliteitseisen dat verplicht moet worden toegepast bij voorbereiding en verantwoording van beleid en regelgeving fors gereduceerd van 110 naar thans 18 eisen. In 2010 is het systeem inhoudelijk en technisch doorontwikkeld en is ervaring opgedaan in proefprojecten bij verschillende ministeries. Deze ervaringen en de adviezen van de Commissie Regeldruk Bedrijven en de Sociaal Economische Raad2 ondersteunen het kabinetsbesluit om het IAK structureel toe te passen."

Referenties

  1. 26-9-2015 Speech-by-prime-minister-rutte-at-the-united-nations-sustainable-development-summit

 

 

Deel deze pagina

Oplossingen

Verdere uitleg

Nieuws